biuro@szkolenia-jsm.pl

  609 250 270

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2019 r.

 

ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie adresowane do przedsiębiorców, pracowników działów personalnych, pracowników zajmujących się rekrutacją cudzoziemców
CELE SZKOLENIA Celem szkolenia jest nabycie niezbędnej wiedzy z zakresu zatrudniania cudzoziemców włączając zmiany w przepisach od 1 stycznia 2019 r.
PROGRAM SZKOLENIA  1.Pobyt cudzoziemców w Polsce

• Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na przestrzeni ostatnich 10 lat (zmiany – wymagania przepisowe)

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

• Obywatele Unii Europejskiej (opisy przypadków, dokumentacja ogólna, dokumentacja z PIP, dokumentacja z ZUS)

• Obywatele Bloku Wschodniego

• Obywatele Państw trzecich – 6 państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Federacja Rosyjska, Ukraina)– omówienie różnych rodzajów wiz (wizy negatywne)

Obywatele 6 Państw – ruch bezwizowy – paszport biometryczny (przepis od 11-06-2017 roku), zmiany po 01-01-2018 r. na poziomie Urzędu Pracy

• Pobyt czasowy, a pobyt stały – zasady nabycia karty pobytu

3. Praca cudzoziemców na terenie Polski

Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej (zasada delegowania)

Zatrudnienie cudzoziemców z Bloku Wschodniego

Obywatele 6 państw sąsiadujących z Polską (omówienie zaproszenia oraz oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy według najnowszych przepisów)

Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy z Bloku Wschodniego nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę

• Zasady uzyskiwania zezwolenie na pracę (omówienie wniosku zezwolenie typu A – Praktyczne wskazówki)

Zasady zawierania umów o pracę lub umów zleceń (praktyczne przykłady)

• Omówienie zasad zatrudnienia osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji

•Omówienie zasad uzyskiwania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę (karta pobytu czasowego oraz zezwolenie na pracę – według najnowszych przepisów)

•Omówienie zasad zatrudnienia na podstawie pobytu stałego (karta pobytu stałego oraz brak konieczności posiadana zezwolenia na pracę)

•Omówienie zasad zatrudniania na podstawie pobytu rezydenta długoterminowego (karta na pobyt rezydenta długoterminowego)

•Omówienie Karty Polaka oraz zasad zatrudnienia na podstawie Karty Polaka z uwzględnieniem obowiązku posiadania wizy

• Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

• uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii

4. Projektowane zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Omówienie zmian zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 roku

5. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.

• ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

• miejsce zamieszkania (PESEL dla Cudzoziemca, NIP – dla Cudzoziemca, zasady, podstawy prawne)

• umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

• zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (praktyczne przykłady dokonywania naliczeń – sporządzanie IFT1/ IFT1 R, PIT8 AR, PIT 4 R)

• opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

• ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym (zasady stosowanie zaliczki ryczałtowej, zasady stosowania zaliczki progresywnej)

• certyfikat rezydencji

• prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce (prawa i obowiązki Cudzoziemca)

• obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców

• praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1

6. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Obowiązek zgłaszania Cudzoziemca do ZUS – Program Płatnik (kody)

zasada jednego ustawodawstwa

• zasada równego traktowania

• zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania

• zasada zachowania praw nabytych

• wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy

• pracownicy delegowani

• pracownicy transportu międzynarodowego

• pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich

• działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie

• podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce

• ubezpieczenia obywateli państw trzecich

7. Posumowanie szkolenia

• Zagrożenia i koszty jakie wiążą się z zatrudnianiem nielegalnym obcokrajowców

• Opinie i oceny RP na arenie międzynarodowej w świetle stosowania przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców

• Zasady – prawa i obowiązki Pracodawców wynikające z Ustawy RODO

PROWADZĄCY Iwona Kmieciak – Specjalista zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada  dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe nabyte w różnych organizacjach, począwszy od administracji budżetowej poprzez organizacje non-profit, stowarzyszenia i fundacje, prace w biurach rachunkowych oraz własną działalność. Pracę wykonywaną na różnych stanowiskach od referenta do spraw księgowych do Dyrektora Personalnego w małych przedsiębiorstwach jak również w dużych zakładach pracy o bardzo zróżnicowanym profilu działalności z kapitałem zagranicznym włącznie.
Obecnie współpracuje z 18 firmami w tematyce tzw. \” twardego i miękkiego HR\”,  prowadzi również wykłady w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa – obecna: Collegium Da Vinci w Poznaniu, ( tematyka HR ), wspiera swoją wiedzą Firmę Szkoleniową z Wrocławia, Fundację FRR w Warszawie, Firmę Szkoleniową – Kancelarię Prawną – Inkaso WEC S.A. w Łodzi.Posiada uprawnienia Ministra Finansów z 2011 roku na usługowe prowadzenie Ksiąg Rachunkowych, prowadzi własną Kancelarię Rachunkową
KOSZT UCZESTNICTWA JEDNEJ OSOBY 499 zł

(cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwę kawową, obiad )