biuro@szkolenia-jsm.pl

  609 250 270

Prawo pracy i naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach 2018/2019

Styczeń 2019 r.
TEMAT SZKOLENIA Prawo pracy i naliczanie wynagrodzeń
z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach 2018/2019

 

ADRESACI SZKOLENIA
 • kierownicy, pracownicy działów kadrowych, personalnych
 • pracodawcy
 • osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw
 • członkowie służb bhp oraz osoby wykonujące jej zadania
 • osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia

 

CELE SZKOLENIA Szkolenie ma na celu przekazanie szczegółowych informacji na temat  najnowszych zmian w obszarze prawa pracy i naliczania wynagrodzeń uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach 2018/2019

 

REZULTATY Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania nowych przepisów w praktyce. Nowe regulacje zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty. Prowadzący szkolenie podejmie próbę rozstrzygnięcia wielu kontrowersji pojawiających się na tle zmieniającej się regulacji prawnej, odnosząc się przy tym do poglądów doktryny oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
PROGRAM SZKOLENIA Dzień pierwszy – Prawo pracy (8 godzin)

I. Zmiany przepisów prawa pracy 2018/2019

 

1. Zmiany dotyczące zasad prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji w sprawach pracowniczych – od 1 stycznia 2019r

–       zakres, sposób i warunki prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej;

–       dokumentacja pracownicza w wersji papierowej czy elektronicznej;

–       zasady obowiązujące w przypadku zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną i z elektronicznej na papierową;

–       informowanie pracowników o zmianie postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji

–       sposób i tryb doręczania informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej,

–       akta osobowe – trzy czy cztery części:

–       dokumentacja dotycząca czasu pracy w aktach osobowych czy poza nimi;

–       dokumenty składane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;

–       okres przechowania dokumentacji pracowniczej;

–       okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, która stanowi dowód w postępowaniu

–       dokumentacja pracownicza w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z pracownikiem

–       informacje o dokumentacji dołączane do świadectwa pracy;

–       zniszczenie dokumentacji pracowniczej;

–       wydanie kopii dokumentacji pracowniczej pracownikowi lub członkom jego rodziny.

 

2. Nowe obowiązki płatnika składek związane ze zmianą terminu przechowywania akt osobowych – od 1 stycznia 2019r

 

3. Wypłata wynagrodzenia na konto pracownika – od 1 stycznia 2019r

 

4. Nowe przepisy dotyczące ustanowienia zarządu sukcesyjnego – od 25 listopada 2018r

–       wpływ ustanowienia zarządu sukcesyjnego na trwałość stosunku pracy po śmierci pracodawcy;

–       trwałość stosunku pracy w przypadku gdy zarząd sukcesyjny został ustanowiony z chwilą śmierci pracodawcy;

–       trwałość stosunku pracy w przypadku gdy zarząd sukcesyjny ustanowiony po śmierci pracodawcy;

–       przedsiębiorstwo w spadku jako płatnik składek – zmiana przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

–       świadczenia przysługujące w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadającej w okresie od dnia śmierci pracodawcy do dnia wygaśnięcia umowy o pracę – zmiana przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

 

5. Wykonywanie pracy w formie telepracy na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej – od 06 czerwca 2018r;

 

6. Określenie w przepisach Kodeksu pracy zasad stosowania monitoringu – od 25 maja 2018r;

 

7. Zmiana przepisów ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) – od 1 stycznia 2019r

–       definicja osoby wykonującej pracę zarobkową;

–       rozszerzenie kręgu osób, którym będzie przysługiwało prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych;

–       przeniesienie przepisów dotyczących reprezentatywności ponadzakładowej i zakładowej organizacji związkowej z ustawy Kodeks pracy do ustawy o związkach zawodowych;

–       doprecyzowanie zakresu informacji, które pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego;

–       przyznanie uprawnień i świadczeń osobom wykonującym pracę zarobkową w okresie zwolnienia od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z funkcji związkowej;

 

8. Pracownicze plany kapitałowe – podstawowe założenia – od 1 stycznia 2019r

–       podmioty zatrudniające, których dotyczył będzie obowiązek wynikający z przepisów ustawy o PPK;

–       termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej;

–       osoby zatrudnione, których nie będzie dotyczył obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK;

–       uprawnienia uczestnika PKK;

–       wysokość i terminy wpłat;

 

II. Rodzaje umów o pracę i nowe zasady zawierania umów terminowych

 1. Możliwość zawarcia drugiej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem;
 2. Umowy na okres próbny i umowy na czas określony trwające w momencie wejścia w życie nowych przepisów – przepisy przejściowe
 3. Nowe zasady limitowania umów na czas określony wprowadzane 22 lutego 2016r.- zasady stosowania limitu 33 miesięcy i 3 umów
 4. Umowy na czas określony zawierane poza limitem 33 miesięcy i 3 umów

 

III. Zmiana treści umowy o pracę

1.          Porozumienie zmieniające czy wypowiedzenie zmieniające – jaką decyzję powinien podjąć pracodawca

2.         Zmiana regulaminu i wypowiedzenie zmieniające

3.         Brak zgody pracownika na nowe warunki zatrudnienia, czas na podjęcie decyzji przez pracownika

4.        Ochrona przed wypowiedzeniem a wypowiedzenie zmieniające

5.         Powierzenie pracownikowi innych obowiązków bez zmiany warunków pracy i płacy

 

IV. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów o pracę – przykłady praktyczne

 1. okres zatrudnienia wpływający na okres wypowiedzenia;
 2. ustalenie terminu ustania stosunku pracy;
 3. okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony po zmianie przepisów
 4. dopuszczalne i niedopuszczalne przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony;
 5. nieobecność w pracy a możliwość wypowiedzenia umowy o pracę;
 6. zmiana okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia stron;
 7. przypadki w których możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia;
 8. ochrona stosunku pracy;
 9. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i bez winy pracownika;
 10. zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia;

 

V. Nowe zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy – zmiany od 2017r.

 

VI. Urlop wypoczynkowy i inne zwolnienia od pracy

1.     okresy wliczane do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego

2.     wymiar urlopu wypoczynkowego – jaki liczyć i od czego zależy

3.     zasady stosowane przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego

4.     urlop wypoczynkowy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

5.     przypadki w jakich pracownikowi przysługuje urlop proporcjonalny

6.     dodatkowy urlop wypoczynkowy niepełnosprawnego po przerwie w zaliczeniu do wymaganego stopnia – stanowisko MRPiPS

7.     urlop dla pracowników podnoszących kwalifikacje

8.     inne zwolnienia z pracy

 

 

Dzień drugi – Wynagrodzenie 2019 r.

 

I. Wynagrodzenie za pracę – ustalanie warunków wynagradzania w umowie o pracę, formy wynagradzania, terminy wypłaty wynagrodzenia

 

II. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2019r

–       wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;

–       wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia;

–       kwoty wolne od potrąceń w 2019r;

–       minimalna podstawa zasiłku;

–       zmiana wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy i jego wpływ na inne wskaźniki i stawki;

–       podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym;

–       minimalna podstawa wymiaru składek pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, do których stosuje się przepis § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949)

 

III. Zmiana sposobu pobierania zaliczek na podatek od przychodów ze stosunku pracy – od 1 stycznia 2020r, zmiana terminu przesyłania informacji PIT-11 – od 1 stycznia 2019r

 • skrócenie terminu przesyłania przez płatników Informacji do naczelnika urzędu skarbowego, tj. wszyscy płatnicy będą zobowiązani do przesyłania Informacji do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia następującego po roku podatkowym;
 • wprowadzenie obowiązku przesyłania przez płatników Informacji wyłącznie drogą elektroniczną;
 • zmiana sposobu pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w miesiącu, w którym dochód podatnika od początku roku podatkowego w danym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej – od 2020r ;

 

 

IV. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop – analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych;

 

V. Zasady stosowane przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy– analiza przypadków, rozwiązywanie zadań praktycznych;

 

VI. Zasady stosowane przy ustalaniu wysokości odpraw i odszkodowań – rozwiązywanie zadań praktycznych;

 

VII. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – zasady stosowane przy rozliczaniu czasu pracy;

 

VIII. Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków – analiza przypadków,

 

IX. Odliczenie kwot wypłaconych w poprzednim terminie płatności;

 

X. Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia pracowników samorządowych

1. Dodatek za wieloletnią pracę

– wysokość dodatku za wieloletnią pracę

– zmiana wysokości dodatku

– dodatek za wieloletnią pracę a podstawa wymiaru zasiłku

2. Nagroda jubileuszowa

– okresy uprawniające do nagrody jubileuszowej;

– składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę nagrody jubileuszowej;

– prawo do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia;

– wyrównanie nagrody jubileuszowej;

– prawo do nagrody jubileuszowej po ustaniu stosunku pracy;

– nagroda jubileuszowa po przejęciu przez nowego pracodawcę;

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

– prawo do wynagrodzenia rocznego;

– przepracowanie okresu 6 miesięcy;

– brak prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

– składniki wynagrodzenia uwzględniane przy obliczeniu wynagrodzenia rocznego;

 

XI. Rozliczanie świadczeń wypłacanych po śmierci pracownika – rozwiązywanie przykładów praktycznych

 

 

TERMIN I MIEJSCE 17-18.01.2019 r. Kraków
PROWADZĄCY Barbara Tomaszewska – doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą się doradztwem i szkoleniami z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego. Od kilkunastu lat wykładowca na kursach i szkoleniach . Autorka licznych artykułów, poradników i komentarzy w Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Autorka książek: ZFŚS – komentarz, Wynagrodzenia 2018.

 

KOSZT UCZESTNICTWA JEDNEJ OSOBY 1300 zł

(cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, obiad, nocleg )